Strona korzysta z plików cookie. Czytaj więcej

………………………………………

………………………………………

………………………………………
nr telefonu…………………………..

Adres mail…………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

MAT – POŻ Irena Matusiak                                          

Ireneusz Matusiak spółka jawna z siedzibą w Rzgowie

ul. Łódzka 24                                                                 
95-030 Rzgów                                                                

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

· wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

· nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

· obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

· odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na kontaktowanie się ze mną przez pracowników MAT – POŻ Irena Matusiak Ireneusz Matusiak spółka jawna z siedzibą w Rzgowie, telefonicznie i mailowo, w celu ustalenia istotnych okoliczności dotyczących reklamacji.

 

..........................…….……………

Podpis konsumenta(-ów)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić